วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จำนวน ๓ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๓๗ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัย ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๓๗ วัน) จำนวนนักเรียน ๒๔ คน X ๓๗ วัน จำนวน ๘๘๘ กล่องๆละ ๗.๘๒ สต. เป็นเงิน ๖,๙๔๔.๑๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อบต.หันนางาม จำนวน ๑ ศูนย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๓๗ วัน) จำนวนนักเรียน ๒๕ คน X ๓๗ วัน จำนวน ๙๒๕ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๗,๒๓๓.๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In one สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมพาสเจอร์ไรส์) จำนวน ๓ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ (๖ วันทำการ) มีรายละเอียดดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อบต.หันนางาม จำนวน ๑๘ คน X ๒๐ บาท X ๑๗ วันทำการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๒๐ บาท (-หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๒ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง