วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อตู้กระจก ๒ บานเลื่อน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
วัสดุเครื่องเเต่งกาย เครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์การจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง