วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๖ ซุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จำนวน ๓ โรงเรียน (๒๐ วันทำการ) ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ วัดโพธิ์ชัย จำนวน ๑ ศูนย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ วัดโพธิ์ชัย จำนวน ๒๗ คน X ๒๐ บาท X ๒๐ วันทำการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อบต. หันนางาม จำนวน ๑ ศูนย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อบต.หันนางาม จำนวน ๒๘ คน X ๒๐ บาท X ๒๐ วันทำการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จำนวน ๓ โรงเรียน (๑๓ วันทำการ) ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จำนวน ๓ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง UHT) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จำนวน ๓ โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง