วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุศลกิจพิทักษ์ ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ คน X ๑๙ วัน X ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ คน X ๑๙ วัน X ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ คน X ๑๙ วัน X ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หันนางาม จำนวน ๓ ศูนย์ รายละเอียดตามขอบเขตงาน แนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างต่อเติมศาลาพักศพ หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลหันนางาม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.หันนางาม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (๓๑ วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัย ๒๓ คน จำนวน ๗๑๓ กล่องๆละ ๗.๘๒ สต. เป็นเงิน ๕,๕๗๕.๖๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (ชนิดกล่อง) จำนวน ๓ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๓๑ วัน) ของ อบต.หันนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (ชนิดกล่อง) จำนวน ๓ โรงเรียน ประจำเดือน ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๓๑ วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง