วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จำนวน ๓ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๓๐ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๓๐ วันทำการ) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อบต. หันนางาม จำนวน ๒๕ คน X ๓๐ วัน จำนวน ๗๕๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๕,๘๖๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๓๐ วันทำการ) โดยแยกย่อยรายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ชัย นักเรียน ๒๓ คน X ๓๐ วัน จำนวน ๖๙๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ สต. เป็นเงิน ๕,๓๙๕.๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับ สำหรับเดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุศลกิจพิทักษ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - จำนวนนักเรียน ๑๖ X ๑,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามรายการ ฯ แนบท้ายมาพร้อมนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หันนางาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ - จำนวนนักเรียน ๒๕ X ๑,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามรายการ ฯ แนบท้ายมาพร้อมนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ - จำนวนนักเรียน ๒๓ X ๑,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามรายการ ฯ แนบท้ายมาพร้อมนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง