วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย - เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๗,๕๐๐ บาท - คูเล่อถังน้ำร้อน ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๕,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บริหารงานทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำตรายาง อบต.หันนางาม - ตรายางชนิดหมึกในตัว ขนาด ๓x๖ ซ.ม. จำนวน ๑๑ อันๆละ ๔๐๐ บาท - ตรายางชนิดหมึกในตัว ขนาด ๙x๖ ซ.ม. จำนวน ๒ อันๆละ ๗๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๑๑๘.๕x๔๐.๗x๘๘ ซ.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บริหารงานคลัง อบต.หันนางาม จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง ชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔ ชั้น กว้าง ๙๒๒ x ลึก ๓๑๑ x สูง ๑๗๖ (มม.) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด มีมือจับชนิดบิด,มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น,คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ บริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๕ ซ.ม. ยาว ๑๕๐ ซ.ม. สูง ๗๐ ซ.ม. จำนวน ๑ ตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บริหารงานคลัง อบต.หันนางาม จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหันนางาม โดยลงลูกรังเป็นบางจุด ปริมาณดินลูกรัง ๘๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดแนวชำรุด รายละเอียดตามรายการ อบต.หันนางาม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง