วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๓๐๔๖ หนองบัวลำภู จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองช่าง) ตามแผนงานเคหะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางหน้าบ้านพ่อจันทร์ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย หมู่ที่ ๒ บ้านโปร่งแจ้ง ตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าป่าช้าบ้านเหล่าใหญ่ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมผิวทางถนนคอนกรีต โดยปูทางแอลฟัสท์คอนกรีต สายบานสวนสวรรค์-บ้านโคกสวรรค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย หมู่ที่ ๔ บ้านสวนสวรรค์ ตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๙๗๕๕ หนองบัวลำภู จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามแผนงานบริหารงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปี ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๖๖-๐๐๘ สายบ้านศรีประเสริฐ-บ้านห้วยกวางทอง หมู่ที่ ๑ บ้านศรีประเสริฐ ตำบลหันนางาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตามรายละเอียดเอกสารแนบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2567
จ้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง