วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุก สายทางข้างโลตัส บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหันนางาม ช่วงที่ ๑ ผิวถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวถนน กว้าง ๖.00 เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๒๓๐.๐๐ เมตร งานหินคลุกผิวทาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางลูกรัง โดยลงหินคลุก สายทางคลองส่งน้ำคุ้มนาไหม หมู่ที่ ๓ ตำบลหันนางาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน ๘๙ ชุดๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์ประชาชนท้องถิ่นอำเภอศรีบุญเรือง ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงและรักษาซ่อมแซมพาหนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๙๗๕๕ นภ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง UHT) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหันนางาม จำนวน ๓ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียน ๑,๐๒๒ คน X ๒๐ วัน เป็นจำนวนนม ๒๐,๔๔๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนม (นมกล่อง UHT) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียน ๓๑ คน X ๒๐ วัน เป็นจำนวนนม ๖๒๐ กล่องๆละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๔๐.๖๐ บาท (-ห้าพันสี่สิบบาทหกสิบสตางค์-) ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน บริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๖ รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง