องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
 


คณะกรรมการโรคติดต่อ ตำบลหันนางาม


ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดยนายประธาน หาญเชิงชัย นายกอบต.หันนางาม นายภูษิต เต็มแสง ปลัด อบต.หันนางาม นายสระไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง นางมาลัย วงษาธรรม ผอ.รพ.สต.หันนางาม และคณะกรรมการโรคติดต่อ ตำบลหันนางาม ได้ต้อนรับคณะกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยนายแพทย์ พนัส วงษ์เกลียวเรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ลงพื้นที่จุดคัดกรองตำบลหันนางาม และบ้านห้วยกวางทอง หมู่ 3 เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ รับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

2020-09-22
2020-08-17
2020-08-16
2020-04-16
2020-04-14
2020-04-10
2020-04-10
2020-04-07
2019-09-12
2019-09-12