องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


โครงการอบรมศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในด้านการป้องกันการทุจริตต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมวินัย สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้าเมืองที่


2023-05-19
2023-04-27
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15