องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
สาส์นจากนายก อบต.

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/ พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล             แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้ารับหน้าที่  ข้าพเจ้า                   นายประธาน  หาญเชิงชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  จึงขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  เพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบายการบริหารงานของข้าพเจ้าที่มุ่งมั่นจะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปี กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยยึดหลัก ๕ ประการคือ

๑.      ความซื่อสัตย์สุจริต

๒.      ความโปร่งใส

๓.      ความเป็นธรรม

๔.      ความประหยัด

๕.      ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  โดยมีเจตคติที่จะพัฒนาและบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีเสถียรภาพและเกิดความมั่นคง  นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  นโยบายด้านบริหารจัดการและบริการประชาชน     เพื่อประโยชน์สุขแก่คนในท้องถิ่น

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้  จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  ดังนี้

๑.      นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เป้าหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุนด้านการเกษตร  โดยจะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้และใช้ได้โดยสะดวก  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ        ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก  ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว  ป้องกันการเกิดน้ำท่วม  ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา  ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒.     นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนการนำเทคโนโลยี  วิชาการต่างๆ มาใช้ในการแปรรูปผลผลิต  เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต  และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามกระแสโลกาภิวัตน์     องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการส่งเสริมขบวนการชุมชนเข้มแข็ง  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านการให้คำแนะนำและบริการต่างๆ ในเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า

๓.     นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถสืบทอดวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีสถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลางของชุมชน  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมละทั่วถึง  สนับสนุนให้มีบริการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านสาธารณะสุขแก่ประชาชน  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภทเพื่อให้คนชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดซึ่งเป็นที่มาของปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในชุมชน ประชาชนจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย  สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชุมชนตลอดจนการป้องกัน ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย

๔.     นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของการพัฒนาคือจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษมีลำคลองใสสะอาด  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ  องค์กรเอกชน  และประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สวยงามน่าอยู่อาศัย  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และสถานที่สาธารณะ  จัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๕.     นโยบายด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างมีศักยภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในด้านการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  ซึ่งมาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน

กระผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  เป็นธรรม  เน้นกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพื้นฐาน       ความต้องการของประชาชนภายใต้กฎหมาย  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตำบลหันนางามให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

 

 

 

นายประธาน หาญเชิงชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม