องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

คณะผู้บริหาร

นายประธาน  หาญเชิงชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-5767532
นายโอลัย  บัวจารย์
นายสงกรานต์  เสมอบุญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.064-5349609 โทร.090-8451825
 
นายวสันต์  ศุภมาตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-6472370