องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

สมาชิกสภา อบต.


 
นายจักรี  ศรีระวรณ์
 
ประธานสภา ฯ อบต.หันนางาม
 
นายชัยเวทย์  บัวจารย์
นายธัชกร   เต็มแสง
รองประธานสภา ฯ อบต.หันนางาม
เลขานุการสภา ฯ อบต.หันนางาม
นายพิทักษ์  พลกง
นายอภิสิทธิ์  ดาวังปลา

นายประยงค์  คำภานาง

นายจักรี  ศรีระวรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   
นายไพโรจน์  กองสู
นายชินนกร  นาสมบูรณ์
นายนิคม  เทพราชา
นายสุชาติ  ปัตถา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   
นายชัยชนะ  เสียงสูงเนิน
นายสมนึก  เข็มทอง
นายปัญญา  พรมพลเมือง
นายพันธ์งา  สมมงคล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
นายสุวัฒน์  ตาดภูเขียว
นายประดิษฐ์  ศรีภูมิ
นายเทพา  ขันพิมูล
นายชัยเวทย์  บัวจารย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8