องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

หัวหน้าส่วนราชการ

นายภูษิต เต็มแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาววัชรินทร  หาญเชิงชัย
นางสุมลมาลย์  มุ้ยมงคล
นายเฉลิมชัย  พุทโธ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าส่วนโยธา

 
 
 
 

 
นายอุทัย  มณฑา
นางดาวไสว  โสดา
 

นักบริหารงานการศึกษา