องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

หัวหน้าส่วนราชการ

นายภูษิต เต็มแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-2288099
นางสาววัชรินทร  หาญเชิงชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.061-6019159


 
นายคมสรรค์  พรมไตร
นายภูษิต เต็มแสง
นายเฉลิมชัย  พุธโธ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.083-3433493 โทร.086-2288099 โทร.091-8628672
 
 
 

นายอุทัย  มณฑา
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


โทร.091-2318197