องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายภูษิต เต็มแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-2288099
นางสาววัชรินทร  หาญเชิงชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.061-6019159


 
นายนิพนธ์  ศรีหริ่ง
นายภูษิต เต็มแสง
นายเฉลิมชัย  พุธโธ
หัวหน้าสำนักปลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.084-2353399 โทร.086-2288099 โทร.091-8628672
 
 
 

นายอุทัย  มณฑา
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


โทร.091-2318197