องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

สำนักงานปลัด

นายธัชกร  เต็มแสง
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล               

 
 

   นางสาววัชรินทร หาญเชิงชัย
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางดาวไสว  โสดา

 
 

นักบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวมัลลิกา   ทองผิว นายคมสรรค์   พรมไตร นายพงศธรณ์  มยุโรวาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
  นายทรงศักดิ์  ยืนทน  
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

นางอรศรี   จันทาศรี นางสาวชุติมา   หนูท้าว ว่าที่ร้อยตรี  เสน่ห์   เผยศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 
นางสาวณัฐธิดา ตาดภูเขียว นายธนัช งามโคกกลาง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  
 
นายนนทนันท์ โชคศิริพันธุ์
นายมงคล  ศรีดามาตย์
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์