องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายภูษิต  เต็มแสง
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล               
โทร.086-2288099

นายวันชัย ยะเคหัง


นักวิชาการตรวจสอบภายใน


โทร. 091-0587589
 
 

   นางสาววัชรินทร หาญเชิงชัย

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร.061-6019159

 

 

 

 

 

 


 
 

นายนิพนธ์  ศรีหริ่ง

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

โทร.084-2353399

นางสาวรุ่งธิวา  พิมพะนิตย์ นายคมสรรค์   พรมไตร นางมงคล  สะเทิงรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล
โทร.098-0798997
โทร.083-3433493


นายพงศธรณ์  มยุโรวาท นายทรงศักดิ์  ยืนทน
 นักวิชาการสาธารณสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ 

โทร.084-7974856 โทร.080-1727684
 นางสาวชุติมา   หนูท้าว นางสาวณัฐธิดา ตาดภูเขียว  นางอรศรี   จันทาศรี
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.080-1977055 โทร.085-4621055 โทร.095-1854738

ว่าทีร้อยตรีเสน่ห์  เผยศิริ นายธนัช งามโคกกลาง นายนนทนันท์  โชคศิริพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักการภารโรง
โทร.083-0798322 โทร.080-1727684 โทร.084-3909395
นายมงคล  ศรีดามาตย์
นายเดช  ตุ่นเฮ้า นายปรเมศวร์ ช่วยค้ำชู
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถขนขยะ    คนงานทั่วไป
โทร.093-3790879 โทร.093-7371266 โทร.092-7643175