องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
กองคลัง

นายภูษิต เต็มแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.086-2288099
นายสุภรชัย พรมมา
นายสุภรชัย พรมมา
นางสาวจีระนันท์  จันทร์ไทย
นักวิชาการพัสดุ
รักษาราชการแทน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.081-1501849 โทร.081-1501849 โทร.086-2394230
 
 
นางสาวมณีรัตน์ บัวบกหวาน
นางสาวจีระนันท์  จันทร์ไทย
นางสาวพรธิดา  แฝงสีพล

คนงานทั่วไป

เจ้าพนักงานพัสดุ
คนงานทั่วไป
โทร.086-2288099 โทร.086-2394230 โทร.091-5439771