องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

ส่วนการคลัง

นางสุมลมาลย์  มุ้ยมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิภารัตน์ ยางศรี
นายสุภรชัย พรมมา
นางสาวอุมารัตน์  สัตย์รักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   
ว่าง
   
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
 
 
  นางสาวกิตตินา ชนะโยธา
นายสุรเชษฐ   หาญเชิงชัย
นางสาวยุวรี  ป้านภูมิ 

ผช.จนท.การเงินและบัญชี

 ผช.จนท.พัสดุ
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้