องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
กองช่าง

นายเฉลิมชัย  พุธโธ

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-8628672

นายปฐพงศ์   บุติพันคา
นายวิษณุ  วงษ์จูม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร.094-2982925
โทร.064-7866906

 นางสาวอริสรา  พรมพลเมือง
นายพีระพงศ์  หาญดี
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป
โทร.085-4582162
โทร.092-8693476