องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

ส่วนโยธา

นายเฉลิมชัย  พุทโธ

หัวหน้าส่วนโยธา
 
 
 
(ว่าง)
 
 
นายช่างโยธา 
 
 
 
 
นายปฐพงศ์   บุติพันคา
นายวิษณุ  วงษ์จูม 
 
ผู้ช่วยช่างโยธา

 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า