องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

ส่วนการศึกษา

นายอุทัย   มณฑา
นักบริหารงานการศึกษา
ปัญจา ศรีดามาตย์
นางสาวบุญศรี แก้วมงคล
นางสาวมณีรัตน์ เดือนกอง
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางสาวรัชณีย์ ลาดบัวขาว
นางสาวอัญมณี ป้านภูมิ
นางหนูปาน ยืนทน
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
ผู้ดูแลเด็ก

 

   

นางสาวสุทิน  นาเทวา

   

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก