องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


โครงการอบรมสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 22 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม นำโดย นายบัญญัติ ข้อโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากประชาชนตำบลหันนางาม เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง และ อสม. จำนวน 8 หมู่บ้าน ผลจากการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย ขยายผลสู่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลหันนางาม โดยนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้ตำบลหันนางามเป็นตำบลที่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี และปัจจุบัน ทุกครัวเรือนของตำบลหันนางาม มีการจัดการขยะเปียกได้ 100 เปอร์เซ็นต์

2024-06-01
2024-05-31
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15