องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


"โครงการร่วมใจพัฒนาตำบล รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง/แม่หลวง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปี 2559"


โครงการร่วมใจพัฒนาตำบล รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง/แม่หลวง
วัตถุประสงค์
3.1.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดหมู่บ้านและที่สาธารณประโยชน์ และสร้างความสวยงามในท้องถิ่น รักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน
3.2.เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด
3.3 เพื่อพัฒนาตำบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย
และการดำรงชีพที่ดีของประชากร
3.4 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3.5 เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15
2024-02-04
2024-01-12