องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายบัญญัติ  ข้อโทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 092-4352348


 นายประดิษฐ์ ศรีภูมิ
นายชัยเวทย์  บัวจารย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 086-2219570
โทรศัพท์ 087-9501425

นางศิริวรรณ  ป้านภูมิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์  093-5481736