องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายภูษิต เต็มแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-2288099
นางสาววัชรินทร  หาญเชิงชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.092-7643175

นายนิพนธ์  ศรีหริ่ง
นางหงษ์ทอง  อินอุ่นโชติ
นายชยุตม์  เทศผล
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.084-2353399 โทร.082-5864001 โทร.089-6408866
 
 
 

นายอุทัย  มณฑา
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


โทร.091-2318197