องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายภูษิต  เต็มแสง
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล               
โทร.086-2288099

นายวันชัย ยะเคหัง


นักวิชาการตรวจสอบภายใน


โทร. 091-0587589
 
 

   นางสาววัชรินทร หาญเชิงชัย

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร.092-7643175

 

 

 

 

 

 


 
 

นายนิพนธ์  ศรีหริ่ง

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

โทร.084-2353399

นางสาวรุ่งธิวา  พิมพะนิตย์ นายคมสรรค์   พรมไตร นางมงคล  สะเทิงรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร.098-0798997
โทร.083-3433493

-ว่าง-
นายพงศธรณ์  มยุโรวาท -ว่าง-
 นักวิชาการสาธารณสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ 
โทร.......................... โทร.084-7974856 โทร..........................
 นางสาวชุติมา  ขันติโสม
นางสาวณัฎฐธิดา ตาดภูเขียว  นางอรศรี   จันทาศรี
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.080-1977055 โทร.085-4621055 โทร.095-1854738

ว่าทีร้อยตรีเสน่ห์  เผยศิริ นายธนัช งามโคกกลาง นางสาวพรธิดา แฝงสีพล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร.083-0798322 โทร.080-1727684 โทร.091-5439771


นางสาวศิรินันท์ สาวะรก
นางสาวขวัญธารา  เทพศิริ นายปรเมศวร์ ช่วยค้ำชู
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
คนงาน คนงาน
โทร.086-4586602 โทร.064-6618660 โทร.093-5279103
นายมงคล  ศรีดามาตย์
นายเดช  ตุ่นเฮ้า นายสมัย  วิมุลกุล
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถขนขยะ ลูกจ้างเหมาบริการ
โทร.093-3790879 โทร.093-7371266 โทร.098-2377560


นางสาวกิตติยา  ประทุมวัน นายฉันทพล ภัทรประภากุล
นางสาวเกสร ฐานะ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
โทร.090-9403882 โทร. ...................
โทร. ...................นายสมร พิสุวรรณ์
นางสาวกัญญ์ภา สายจันทคาม
นายศราวุธ เหล่าเรืองเกตุ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ คนงาน


นายนนทนันท์ โชคสิริพันธ์
นายปณวัฒน์ น้อยผา
นางสมภักดิ์ บุญประคม
นักการภารโรง
คนงาน คนงาน
โทร. ................... โทร. ................... โทร. ...................

นายสุทัศน์ มูลทิพย์
นายบุญตา ปิ่นคำ

คนงาน คนงาน
โทร. ................... โทร. ...................