องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
กองคลัง

นางหงษ์ทอง  อินอุ่นโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-5864001
นายกฤษฎา  คำแก้ว
นายสุภรชัย พรมมา
นายกฤษฎา  คำแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.099-5109256 โทร.081-1501849 โทร.099-5109256
 
นายณัฐวุฒิ  ทองแก้ว
นางสาวมณีรัตน์ บัวบกหวาน นางสาวปนัดดา กิ่งดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.095-9352551 โทร.061-5379311
โทร.093-4416967
นางสาวอรินทยา ทองเขียว
นายบุญเฑียร เสมอบุญ นายกีรติ  ติรมาศเสถียร
ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
โทร.080-0128759 โทร.093-3366100 โทร.086-3247752นายจักรกฤษณ  อัศวอิทธิฤทธิ์


ลูกจ้างเหมาบริการ

โทร.099-4351661