องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
กองช่าง

นายชยุตม์  เทศผล

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-6408866

นายปฐพงศ์   บุติพันคา
นายวิษณุ  วงษ์จูม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร.094-2982925
โทร.064-6202842

 นางสาวอริสรา  พรมพลเมือง
นายณัฐพล ภูยอดนิล
คนงานทั่วไป

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
โทร.085-4582162
โทร.061-9797918