องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มข้าวกล้องข้าวฮาง  บ้านศรีประเสริฐ  หมู่ที่  1  ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39180