องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทาง

 
  ๑.๑ การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ  
๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน       
๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป
๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน               
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ
๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๑.๑๐ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
๑.๑๑ การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
แนวทาง  
 
  ๒.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ        
๒.๓ พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน
๒.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๒.๕ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
๒.๖ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๒.๗ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท.
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทาง  
 
  ๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๒ พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
๓.๓ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนสตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส
๓.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
๓.๕ แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
๓.๖ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
๓.๗ จัดระบบบริการทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณะสุข
๓.๘ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
๓.๙ ส่งเสริมแลสนับสนุนการป้องกันแลควบคุมโรคติดต่อ
๓.๑๐ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ
๓.๑๑  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น
๓.๑๒ สงเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ
๓.๑๓ การพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑๔ การพัฒนา  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑๕ การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง
๓.๑๖ การบริการประชาชน
๓.๑๗ การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทาง
 
  ๔.๑  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอื่นๆ
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน
๔.๓ ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว