องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

นายอุทัย  มณฑา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.091-2318197

นางสาวสุจิตตรา  สุกขันต์
นางสาวรัชณีย์ ลาดบัวขาว -ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
ครู (คศ.2) ครู (คศ.2)
โทร.091-3760706 โทร.091-3760706 โทร.......................
นางสาวสุวิภัสสรา ป้านภูมิ
นางสาวมณีรัตน์ เดือนกอง นางปัญจา ศรีดามาตย์
ครู (คศ.1) ครู (คศ.1) ครู (คศ.1)
โทร. 095-5033127
โทร.081-0579754 โทร.080-8454192


  นางสาวสุทิน  นาเทวา  นางหนูปาน ยืนทน นายพีละพงศ์ หาญดี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร.087-948326 โทร.061-6677295 โทร. ....................

 นางสาวรัตฆะญฬ ศรีระวรณ์ นางสาวราชิณู สอสมิง
นางสาวรุ่งนภา เสียงสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ พนักงานทั่วไป
แม่บ้าน
โทร.................. โทร. 0920-377398
โทร. 080-8677367นางบัวบาน จักราช


แม่บ้าน


โทร. .......................