องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
 

           องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  ตำบลหันนางาม   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง  ตามทางหลวงสายอำเภอศรีบุญเรือง-อำเภอนากลาง    และตามทางหลวงสายอุดร-ชุมแพ    สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ตั้งอยู่   ณ ที่สาธารณะประโยชน์โปร่งแดง   บ้านห้วยกวางทอง   หมู่ที่ ๓  ตำบลหันนางาม      อำเภอศรีบุญเรือง      จังหวัดหนองบัวลำภู        และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองประมาณ  ๓  กิโลเมตร  ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่อยู่ในความปกครองทั้งหมด  ๘ หมู่บ้าน   มีลำน้ำมอ  เป็นลำน้ำสายหลักไหลผ่าน  มีอาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลยางหล่อ และตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒.๑.๒ เนื้อที่
ตำบลหันนางาม มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๑๘,๑๘๗.๕๐ ไร่ หรือจำนวน ๒๙.๑๐ ตารางกิโลเมตร
๒.๑.๓ พื้นที่ป่า
มีสภาพเป็นป่าไม้ผลัดใบเสื่อมโทรม หมู่บ้านอนุรักษ์ไว้เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้สอยของ
ชุมชนเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์แหล่งอาหารของชุมชน ดังนี้
ที่สาธารณะประโยชน์ป่าโสกหัวเสือมีพื้นที่ จำนวน ๑๓๑ ไร่ ๒๒ ตารางวา
ที่สาธารณะประโยชน์โปร่งแดงมีพื้นที่ จำนวน ๑๐๑ ไร่ ๔๕ ตารางวา
ที่สาธารณะประโยชน์โนนส้มกบพื้นที่ จำนวน ๑๒๔ ไร่ ๙๑ ตารางวา
๒.๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลหันนางาม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ทางทิศตะวันออกมี
น้ำมอไหลผ่านและทางทิศตะวันตกมีลำน้ำห้วยกวางโตนไหลผ่านและมีแหล่งน้ำตื้นเขิน
๒.๑.๕ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในตำบลหันนางาม แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู เช่นเดียวกับตำบลอื่น ๆ ได้แก่ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปี จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบพื้นเมือง ร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูกาลสลับกับช่วงหน้าแล้ง ที่เห็นได้ชัดเจน
๒.๑.๖ แหล่งน้ำของตำบล
เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำน้ำมอ เป็นลำน้ำที่ขั้นระหว่าง ตำบลหันนางาม กับเทศบาลโนนสูงเปลือย และตำบลเมืองใหม่ เป็นแหล่งน้ำที่คดเคี้ยวไหลผ่านพื้นที่ บ้านเหล่าใหญ่ บ้านหันนางาม บ้านศรีประเสริฐ บ้านโปร่งแจ้ง บ้านโนนข่า บ้านนาดี และ บ้านสวนสวรรค์ สภาพน้ำใช้ได้ตลอดปี มีการกั้นฝายน้ำล้นเป็นช่วง ๆ ในฤดูแล้งไม่มีน้ำพอเพียงทำการเกษตร ถ้าฝนตกมากจะมีน้ำไหลหลากและเกิดภาวะน้ำท่วมตามลำน้ำ
(1) ห้วยกวางโตน มีต้นกำเนิดจากตำบลยางหล่อ ไหลผ่านบ้านเหล่าใหญ่และบ้านห้วยกวางทองมีความยาว ๕ กิโลเมตร การใช้ประโยชน์เป็นน้ำอุปโภคและการเกษตร
(2) ลำห้วยยาง แยกจากลำน้ำมอ ไหลผ่านบ้านโปร่งแจ้ง และบ้านโนนข่า ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ไม่มีน้ำในฤดูแล้ง
๒.๑.๗ ภัยธรรมชาติ
ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกร
ปักดำนาเสร็จแล้ว ทำให้ข้าวที่ปักดำเสียหายเป็นบางส่วน บางทีก็ไม่ได้ปกดำเลย
น้ำท่วม ส่วนใหญ่เกิดบริเวณที่ลำน้ำมอไหลผ่านในพื้นที่ ทำให้พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย