องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป    
 

ลักษณะที่ตั้ง

 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540   ตำบลหันนางาม  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง  ตามทางหลวงสายอำเภอศรีบุญเรือง-อำเภอนากลาง    และตามทางหลวงสายอุดร-ชุมแพ    สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ตั้งอยู่   ณ ที่สาธารณะประโยชน์โปร่งแดง   บ้านห้วยกวางทอง   หมู่ที่  3  ตำบลหันนางาม      อำเภอศรีบุญเรือง      จังหวัดหนองบัวลำภู        และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองประมาณ  3  กิโลเมตร  ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่อยู่ในความปกครองทั้งหมด  8  หมู่บ้าน   มีลำน้ำมอ  เป็นลำน้ำสายหลักไหลผ่าน  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
  อาณาเขตของตำบล  
    ทิศเหนือ          ติดกับตำบลกุดสะเทียน  อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้               ติดกับตำบลศรีบุญเรือง   อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก   ติดกับตำบลเมืองใหม่   อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลยางหล่อและตำบลโนนสะอาด   อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู 
  เนื้อที่  
    ตำบลหันนางาม มีพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน  18,187.50  ไร่  หรือจำนวน  29.10  ตารางกิโลเมตร
  พื้นที่ป่า  
    มีสภาพเป็นป่าไม้ผลัดใบเสื่อมโทรม  หมู่บ้านอนุรักษ์ไว้เป็นป่าสาธารณะประโยชน์  เพื่อใช้
สอยของชุมชนเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์แหล่งอาหารของชุมชน   ดังนี้
ที่สาธารณะประโยชน์ป่าโสกหัวเสือมีพื้นที่           จำนวน         131   ไร่    22     ตารางวา
ที่สาธารณะประโยชน์โปร่งแดงมีพื้นที่                 จำนวน         101   ไร่    54      ตารางวา
ที่สาธารณะประโยชน์โนนส้มกบพื้นที่                  จำนวน        124    ไร่    91    ตารางวา
  ลักษณะภูมิประเทศ  
    ตำบลหันนางาม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ทางทิศตะวันออกมีน้ำมอไหลผ่าน และทางทิศตะวันตกมีลำน้ำห้วยกวางโตนไหลผ่านและมีแหล่งน้ำตื้นเขิน
  ลักษณะภูมิอากาศ  
    ลักษณะภูมิอากาศในตำบลหันนางาม  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู  เช่นเดียวกับตำบลอื่น ๆ
ได้แก่ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปี  จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบพื้นเมือง ร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูกาลสลับกับช่วงหน้าแล้ง  ที่เห็นได้ชัดเจน
 

 

 

 

แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู

 

แหล่งน้ำของตำบล

 
 

 

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ   คือ   ลำน้ำมอ   เป็นลำน้ำที่ขั้นระหว่าง  ตำบลหันนางาม 
กับเทศบาลโนนสูงเปลือย    และตำบลเมืองใหม่ เป็นแหล่งน้ำที่คดเคี้ยวไหลผ่านพื้นที่  บ้านเหล่าใหญ่ 
บ้านหันนางาม  บ้านศรีประเสริฐ  บ้านโปร่งแจ้ง  บ้านโนนข่า   บ้านนาดี  และ  บ้านสวนสวรรค์  
สภาพน้ำใช้ได้ตลอดปี  มีการกั้นฝายน้ำล้นเป็นช่วง ๆ  ในฤดูแล้งไม่มีน้ำพอเพียงทำการเกษตร ถ้าฝนตกมากจะมีน้ำไหลหลากและเกิดภาวะน้ำท่วมตามลำน้ำ

  • ห้วยกวางโทน มีต้นกำเนิดจากตำบลยางหล่อ  ไหลผ่านบ้านเหล่าใหญ่และบ้านห้วยกวางทองมีความยาว 5 กิโลเมตร  การใช้ประโยชน์เป็นน้ำอุปโภคและการเกษตร
  • ลำห้วยยาง  แยกจากลำน้ำมอ  ไหลผ่านบ้านโปร่งแจ้ง และบ้านโนนข่า  ระยะทาง  4  กิโลเมตร ไม่มีน้ำในฤดูแล้ง
  ภัยธรรมชาติ  
    ฝนแล้ง  หรือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคม  ถึงต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรปักดำนาเสร็จแล้ว  ทำให้ข้าวที่ปักดำเสียหายเป็นบางส่วน  บางทีก็ไม่ได้ปกดำเลย 
น้ำท่วม   ส่วนใหญ่เกิดบริเวณที่ลำน้ำมอไหลผ่านในพื้นที่ ทำให้พื้นที่นาข้าวได้รับความเสีย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
    ฝายน้ำล้น                                                 จำนวน        7       แห่ง 
บ่อน้ำบาดาลมือโยก                                   จำนวน        21      แห่ง
สระน้ำสาธารณะ                                      จำนวน        10      แห่ง
  จำนวนหมู่บ้าน  
    จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  เต็มทั้งหมดหมู่บ้าน  8 หมู่บ้าน
แยกได้ดังต่อไปนี้
หมู่ที่  1      บ้านศรีประเสริฐ                        หมู่ที่  2       บ้านโปร่งแจ้ง
หมู่ที่ 3      บ้านห้วยกวางทอง                     หมู่ที่  4       บ้านสวนสวรรค์
หมู่ที่  5      บ้านนาดี                                    หมู่ที่  6       บ้านโนนข่า
หมู่ที่  7      บ้านหันนางาม                           หมู่ที่  8       บ้านเหล่าใหญ่
  ประชากร  
    ประชากรรวมทั้งสิ้น     4,419  คน   แยกเป็นชาย    2,241     คน   หญิง    2,178       คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย       151.34          คน/ตารางกิโลเมตร
 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรของตำบลหันนางาม
   

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร  (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านศรีประเสริฐ
บ้านโปร่งแจ้ง
บ้านห้วยกวางทอง
บ้านสวนสวรรค์
บ้านนาดี
บ้านโนนข่า
บ้านหันนางาม
บ้านเหล่าใหญ่

299
256
161
160
286
407
362
310

294
250
156
155
276
372
365
310

593
506
317
315
562
779
727
620

 

รวม

2,241

2,178

4,419

  จำนวนครัวเรือน  
 

 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนของตำบลหันนางาม
   

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านศรีประเสริฐ
บ้านโปร่งแจ้ง
บ้านห้วยกวางทอง
บ้านสวนสวรรค์
บ้านนาดี
บ้านโนนข่า
บ้านหันนางาม
บ้านเหล่าใหญ่

156
127
81
144
212
233
187
132

 

รวม

1,272  ครัวเรือน