องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ    
 

อาชีพ

 
    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  คือทำนา,ทำสวน,ทำไร่,เลี้ยงสัตว์,รับจ้างทั่วไป  และรับราชการ
ร้อยละ   90   ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ร้อยละ   10   ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและรับราชการ
 
  สิทธิ์ในที่ดินทำกิน   
    ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลหันนางาม ส่วนมากจะมีสิทธิในที่ดินทำกินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์กำกับหนังสือโฉนด หรือ นส.3 ก  เป็นส่วนมาก  
  จำนวนแรงงาน  
    ประชาชนในตำบลหันนางาม  แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคการเกษตร  แรงงานที่ใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย 3 คน/ครอบครัว  ซึ่งประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานจะมีอายุตั้งแต่ 15-60  ปี  หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนาแล้ว  ประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  มีเกษตรบางส่วนจะอพยพแรงงานประมาณ 60 % ไปทำงาน  ไปทำงานตัดอ้อย  ทำงานก่อสร้าง  และทำงานโรงงานที่กรุงเทพฯ  และต่างจังหวัดประมาณ  30%   จะทำงานหัตกรรมภายในหมู่บ้าน  เช่น ทอผ้า   และอีกส่วนหนึ่งประมาณ 10% 
จะปลูกพืชฤดูแล้ง  และทำการเกษตรรูปแบบฟาร์ม   และไร่นาสวนผสม  ดังนั้น  ลักษณะเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต  ซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงกลับกลายเป็นเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขันกันมากขึ้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชุมชนยังมีความเป็นแบบเรียบง่าย  และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือกันและกัน  เพราะในชุมชนยังมีความเชื่อ  ประเพณี  และศาสนาที่ยังคงมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนโดยไม่เสื่อมคลาย  ดังจะเห็นได้จากการร่วมทำบุญประเพณีต่าง ๆ ที่ประชาชนได้ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดมาจากอดีตถึงปัจจุบัน
 
  รายได้    
    ประชาชนในตำบลหันนางาม  จะมีรายได้ในครัวเรือนอยู่ในระดับ 2,000-3,000 บาท/ครอบครัว/เดือน  ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รายได้ของประชากรในตำบลจัดอยู่ในระดับต่ำเป็นส่วนมาก  
 

ตารางแสดงพื้นที่ทำการเกษตรของตำบลหันนางาม

   

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ทำการเกษตร  (ไร่)

พื้นที่ทำนา ในฤดูฝน  (ไร่)

พื้นที่ทำไร่  (ไร่)

พืชผล
(ไร่)

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านศรีประเสริฐ
บ้านโปร่งแจ้ง
บ้านห้วยกวางทอง
บ้านสวนสวรรค์
บ้านนาดี
บ้านโนนข่า
บ้านหันนางาม
บ้านเหล่าใหญ่

1,189
1,369
914
377
964
764
1,485
4,720

941
1,247
804
350
930
694
1,380
4,073

40
22
5
6
17
57
34
85

208
100
105
21
17
11
71
562

 

รวม

11,782

10,421

266

1,095

  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  
   

ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                                   4      แห่ง
โรงสีข้าว                                                              11     แห่ง
ปั้มนำมันมือหมุน (ปั้มหลอด)        1    แห่ง
ร้านซ่อมและอู่รถ                                                   30     แห่ง
อุตสาหกรรมครัวเรือนทำขนมจีน                            5      แห่ง
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                                                    60     แห่ง