องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม    
  การศึกษา  
    -    สถานศึกษาก่อนวัยเรียน                                        2   แห่ง
-   โรงเรียนประถมศึกษา                                           5   แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                              -    แห่ง
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                               -     แห่ง
-  โรงเรียนสถาบันชั้นสูง                                           -    แห่ง
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
    -วัด/สำนักสงฆ์                                                      7    แห่ง
-โบสถ์                                                                 2    แห่ง
  สาธารณสุข  
    -  โรงพยาบาลของรัฐ                                          -    แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล                                   1    แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน                                          -   แห่ง
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                      -    แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละร้อย  (เต็มทุกครัวเรือน)
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    -  สถานีตำรวจ                                                  -   แห่ง
- สถานีตำรวจย่อย                                            -    แห่ง
- สถานีดับเพลิง                                               -    แห่ง