องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน    
  การคมนาคม  
    -  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นลูกรัง                                 จำนวน        7   สาย
-  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  เป็นถนนลาดยาง                        จำนวน       4    สาย
-  ถนนเสริมคอนกรีตภายในหมู่บ้าน                                   จำนวน      10    หมู่บ้าน
-  ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน                                            จำนวน       5    หมู่บ้าน
-  ถนนที่ต้องการบุกเบิกใหม่                                           จำนวน    -     สาย
  การโทรคมนาคม  
    - ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข     จำนวน                     -       แห่ง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ             จำนวน                    11     แห่ง
  การไฟฟ้า  
    ไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ประชาชานาสามารถใช้ บริการได้  และยังเหลือขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบางส่วน
  แหล่งน้ำธรรมชาติ   
    -  ลำน้ำ ลำห้วย                                       จำนวน                    4  สาย
-   บึง หนองและอื่น ๆ                                 จำนวน                   2    แห่ง   
  การประปาหมู่บ้าน  
    -  ประปาหมู่บ้าน                                       จำนวน                  4    แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
    -   ฝายน้ำล้น                                            จำนวน                  7   แห่ง
-   บ่อน้ำบาดาลมือโยก                                  จำนวน                 21   แห่ง
-   สระน้ำสาธารณะ                                      จำนวน                11   แห่ง
  ข้อมูลอื่น ๆ  
   

ทรัพยากรในพื้นที่ ที่สาธารณป่าโสกหัวเสือ ที่สาธารณะโปร่งแดง และที่สาธารณะประโยชน์โนนส้มกบ

  • มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน               จำนวน   2     รุ่น                 300   คน
-  ไทยอาสาป้องกันชาติ        จำนวน   1    รุ่น                  100   คน
-  อื่นๆ  กลุ่มสตรีแม่บ้าน   กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มสัจจะ            310  คน