องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]85
2 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]72
3 ประกาศ ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]70
4 ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]72
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]81
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 28 ม.ค. 2565 ]75
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2563 [ 12 ก.ค. 2564 ]138
8 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรีนการทุจริต [ 6 พ.ค. 2564 ]160
9 รายงานผลการสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก) [ 21 เม.ย. 2564 ]156
10 รายงานแผนทุจริต 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]142
11 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]159
12 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]138
13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 ม.ค. 2563 ]138
14 ประกาศระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]137
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]136
16 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]132
17 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ม.ค. 2563 ]138
18 แผนปฏิบัติการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]142
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6เดือนแรก [ 1 พ.ค. 2562 ]161
20 รางานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 61 [ 12 ต.ค. 2561 ]170
 
หน้า 1|2